News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรบทบาทผู้บริหารต่อการกำกับดูแลและการตรวจสอบกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

May 04, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรบทบาทผู้บริหารต่อการกำกับดูแลและการตรวจสอบกิจการ (Roles and Responsibilities of Governance Leader) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยวิทยากร อาจารย์สุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์