News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม

March 16, 2018

ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบริษัทจดทะเบียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ