News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม การศึกษาต้นแบบองค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 (The Next Leaders 4.0) ณ จังหวัดภูเก็ต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

June 30, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการศึกษาต้นแบบองค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 (The Next Leaders 4.0)  ณ จังหวัดภูเก็ต ให้กับผู้อำนวยการกอง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 และวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยได้ศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต, ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  ภูเก็ต, โรงพยาบาลดีบุก และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด