News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 (The Next Leaders 4.0) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

June 14, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 (The Next Leaders 4.0)” ให้กับผู้อำนวยการกอง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม, 6,11  และ 13 มิถุนายน 2561  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ รศ.ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์, ม.ล. ภัทราภรณ์ ชยางกูร, อาจารย์สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์, อาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์, คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ และคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา