News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้นำองค์กรยุค 4.0 (Innovative Leadership) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560

August 27, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำองค์กรยุค 4.0 (Innovative Leadership)  ” ให้กับผู้บริหารระดับสูง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น 
ศ.ดร. ก้องกิติ พูสวัสดิ์, รศ.ดร. อนันต์ชัย คงจันทร์, ดร. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ และคุณอาวุธ วรรณวงศ์