News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) รุ่นที่ 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

July 10, 2019

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) รุ่นที่ 2ให้กับหัวหน้าแผนก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ, คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ, คุณกันต์ วีระกันต์ และอาจารย์สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์