News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) รุ่นที่ 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

July 2, 2019

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) รุ่นที่ 1 ให้กับหัวหน้าแผนก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ, คุณกันต์ วีระกันต์, คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ และอาจารย์สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์