News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย ประจำปี 2562 (Thailand KM Network Forum 2019)

February 3, 2019

ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) และ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ได้จัดงานสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย ประจำปี 2562  (Thailand KM Network Forum 2019)” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กร โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และสร้างความตระหนักถึงบทบาทของการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมขององค์กรไทย