News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนามาตรวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ระยะที่ 2

June 13, 2019

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนามาตรวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทเอกชนที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือได้รับสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าสูง

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตภายใต้โครงการพัฒนามาตรวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทเอกชนที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือได้รับสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าสูง จำนวนรวม 9 บริษัท และหน่วยงานสนับสนุนเช่น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นตัวแทนในการร่วมพัฒนากลไกการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคเอกชนต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการทุจริต ตามมาตรา 176 ของพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการให้สินบน

โดยรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายอุทิศ บัวศรีเป็นประธานเปิดงานซึ่งได้อธิบายถึงความสำคัญของโครงการอย่างละเอียด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่มีจุดประสงค์เพื่อขยายความเข้มแข็งของระบบภูมิคุ้มกันการทุจริตของประเทศจากที่ได้เข้าไปดำเนินการในส่วนของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก่อนหน้านี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตสากลหรือ Corruption Perception Index (CPI) ของประเทศไทยต่อไป