News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era)

January 27, 2019

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรที่ปรึกษา ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และคุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น