News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้บริหารระดับ 11 หลักสูตร Smart Director 1 รุ่นที่ 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

October 10, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการอบรมผู้บริหารระดับ 11 หลักสูตร Smart Director 1 รุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน –9 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและการร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส.