#
ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาต้นแบบองค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหลักสูตรผู้นำองค์กรยุค 4.0 ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
#
ภาพกิจกรรม GSB Managerial Competency Workshop ธนาคารออมสิน วันที่ 27 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2560
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้นำองค์กรยุค 4.0 (Innovative Leadership) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารรุ่นใหม่ (Innovative Leaders) ธนาคารออมสิน
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ORM: Organizational Risk Management) วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560
#
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้นำการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Agent) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการวางแผนและบริหารเวลา (Planning & Time Management) รุ่นที่ 6
#
TRIS Corp App