#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN THE NEW ERA)
#
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้บริหารระดับ 11 หลักสูตร SMART DIRECTOR 1 รุ่นที่ 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
#
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้บริหารระดับ 11 หลักสูตร SMART DIRECTOR 1 รุ่นที่ 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้นำเหนือผู้นำ (BE BEYOND THE LEADERS) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
#
ภาพกิจกรรม SOCIAL VALUE THAILAND FORUM 2018
#
ภาพกิจกรรม งานเสวนานวัตกรรมกับการสร้างองค์กรแห่งอนาคต (FUTURE ENTERPRISE INNOVATION FOR A BRIGHTER TOMORROW)
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการออกแบบสไลด์เพื่อการนำเสนอ (SMART PRESENTATION DESIGN)
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (THE CONCEPT OF ECO-EFFICIENCY)
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด