#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era)
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (THE CONCEPT OF ECO-EFFICIENCY) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
#
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนามาตรวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการวางแผนและบริหารเวลา (PLANNING & TIME MANAGEMENT) รุ่นที่ 8 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างสำเร็จ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
#
ภาพกิจกรรม INNOVATION CAPABILITY FORUM: BOOST INNOVATION SPIRIT TO THE FUTURE S-CURVE
#
ขอเรียนเชิญบริษัทเข้าร่วมการสำรวจสถานะความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561
#
ซีอีโอ จาก CPN คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม และ JUBILE คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ ใน SET AWARDS 2018
#
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย