#
ภาพกิจกรรม TRIS Academy Sharing ครั้งที่ 5 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล (Human Capital Development: Key Enabler of Digital Transformation)
#
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้บริหารระดับ 11 หลักสูตร Smart Director 1 รุ่นที่ 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
#
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้บรรยายพิเศษ และการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง (Communication for Change: C4C)
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตร Getting Ready for ISO 30401 Implementation
#
ภาพกิจกรรม TRIS Breakfast Talk: Sustainable Knowledge & Innovation Driven Organizations through the New ISO KM and Innovation Standards
#
ภาพกิจกรรม In-house Assessment KM ISO 30401:2018 มาตรฐานการจัดการความรู้ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) รุ่นที่ 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
#
ภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรวัด และกระบวนการของการประเมินคุณธรรมและความและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
#
ภาพกิจกรรม Knowledge and Innovation Standards ทริส คอร์ปอเรชั่น